ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับการสรรหาบุคลากรของ lapetitemort.info

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2017

lapetitemort.info & Company Inc. และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (“lapetitemort.info”, “ตัวเรา” หรือ “เรา”) เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อคุณ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ lapetitemort.info อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความสามารถของตนในฐานะผู้ควบคุมดูแลข้อมูล เราให้คำมั่นต่อการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ในฐานะปัจเจกบุคคล ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับการสรรหาบุคลากร ("ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายวิธีที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการและโปรแกรมสรรหาบุคลากรของ lapetitemort.info

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงาน และโปรแกรมและงานกิจกรรมสรรหาบุคลากรที่เป็นทางเลือกของเราเท่านั้น แต่มิได้บังคับใช้กับพนักงาน ผู้รับจ้างหรือลูกค้าของเรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ lapetitemort.info เก็บรวบรวมเพื่อความมุ่งหมายอื่น

ตามที่ได้มีการใช้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้สมัครงาน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานกับเรา โดยไม่ว่าจะส่งข้อมูลดังกล่าวในใบสมัครงานทางออนไลน์และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ (เช่น ผ่านบริษัทที่เป็นมืออาชีพในการสรรหาบุคลากร)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าการประมวลผลดังกล่าวจะขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับจะมีอำนาจเหนือกว่า

ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา คุณยอมรับในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ว่า :

 • คุณได้อ่านและเข้าใจประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และยินยอมที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนในเอกสารฉบับนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนและประมวลผลไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่อาจไม่คิดว่าจะให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับความปกป้องในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตามความมุ่งหมายและในลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • คุณไม่จำเป็นต้องมอบข้อมูลที่ร้องขอใด ๆ ให้แก่เรา แต่หากคุณไม่สามารถมอบข้อมูลให้แก่เราได้ อาจมีผลให้เราไม่สามารถดำเนินการต่อไปเรื่องการสมัครงานที่คุณสมัครได้
 • การรับรองทั้งหมดของคุณถูกต้องและเป็นจริงทุกประการตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของคุณ และคุณมิได้มีเจตนาที่จะละเว้นข้อมูลที่มีลักษณะขัดแย้งที่เกี่ยวข้องใด ๆ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ้างงาน
 • ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานสำหรับผู้สมัครที่ lapetitemort.info จะจ้างงานใด ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากคุณและวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะถูกพิจารณาจากข้อกำหนดของประเทศที่มีตำแหน่งงานว่าง ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอาศัย หากคุณสมัครงานมากกว่าหนึ่งสถานที่ตั้ง หรือหากตำแหน่งงานที่คุณสมัครเปิดว่างในหลายประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากคุณและวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อกำหนดของประเทศทั้งหมดที่มีตำแหน่งงานว่าง

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงเมื่อคุณสมัครงานกับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา ความสำเร็จและผลการทดสอบของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอ้างอิงของคุณ นายจ้างคนก่อน พนักงานของ lapetitemort.info ที่สัมภาษณ์คุณ และผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติการจ้างงาน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ดำเนินการนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เป็นส่วนย่อยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ข้อมูลเชื้อชาติ สุขภาพ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความเชื่อทางปรัชญา เพศวิถี และประเภทอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่แสวงหาเพื่อรับข้อมูลและจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สมัครงานดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ (เช่น การรายงานแจ้งรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา)

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการบริหารธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง :

 • การระบุและประเมินผู้สมัครสำหรับการจ้างงานที่อาจเป็นไปได้ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในอนาคตที่อาจเปิดว่าง
 • การเก็บบันทึกในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน
 • การทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติด้านความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่าง
 • การดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
 • การปกป้องสิทธิตามกฎหมายเท่าที่กฎหมายให้อำนาจหรืออนุญาต หรือ
 • เหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

นอกจากนี้เรายังอาจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่รวบรวม/ไม่เปิดเผยชื่อจริง เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานและเพิ่มความสามารถของเราในการดึงดูดผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ

เราอาจประสงค์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอาไว้ เพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานคุณในอนาคต ในกรณีดังกล่าว เราจะขอความยินยอมจากคุณ อันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการสรรหาบุคลากรที่จะให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ lapetitemort.info ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากที่คุณสมัครงานอย่างเป็นทางการ โปรแกรมการสรรหาบุคลากรเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่เป็นทางเลือกโดยสิ้นเชิง หากคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมการสรรหาบุคลากรแล้ว แต่ประสงค์ที่จะถอนตัวในภายหลัง กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] สำหรับผู้สมัครในประเทศเยอรมัน กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

ผู้รับข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประเมินโดยผู้สรรหาบุคลากรและผู้สัมภาษณ์ที่ทำงานในประเทศที่คุณสมัครในตำแหน่งงานนั้น ๆ รวมถึงผู้สรรหาบุคลากรและผู้สัมภาษณ์ที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ภายในองค์กรระดับโลกของ lapetitemort.info นอกจากนี้บุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรด้านไอทีภายใน lapetitemort.info ยังอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำกัดเพื่อการปฏิบัติงานของตน เราได้ใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ lapetitemort.info ครอบครองไว้ภายในองค์กรระดับโลกของ lapetitemort.info นั้น ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณพำนักอาศัย มีการปกป้องที่เพียงพอ

เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกในการให้บริการระบบซอฟต์แวร์สำหรับการสรรหาบุคลากร นอกจากนี้เรายังอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่อาจช่วยเหลือเราในการสรรหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การบริหารจัดการและประเมินผลการคัดกรองก่อนการจ้างงาน รวมทั้งการทดสอบ และการปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรของเรา

เราจะรักษากระบวนการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกนั้นสอดคล้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และปกป้องการรักษาความลับ ความพร้อมใช้งาน และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ หากกฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์หรือการจำหน่ายการครอบครองสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

หากคุณยอมรับข้อเสนอการจ้างงานของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ก่อนการจ้างงานจะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียนบุคลากร และจะได้รับการเก็บรักษาโดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของประเทศนั้น ๆ หากเราไม่ได้จ้างงานคุณ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ) เพื่อความมุ่งหมายในการบริหารจัดการระบบ เพื่อที่จะพิจารณาบทบาทหน้าที่สำหรับคุณในอนาคตและเพื่อทำการวิจัย หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมโปรแกรมการสรรหาบุคลากร เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานคุณในอนาคต

ความปลอดภัย

เราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช้ เพื่อปกป้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากความสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย เฉพาะผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ lapetitemort.info และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อีกทั้งพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติกับข้อมูลนี้อย่างเป็นความลับ ถึงแม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

สิทธิของคุณ

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตามความมุ่งหมายที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น นอกจากนี้ เรายังใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เราออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นไปอย่างสอดคล้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อความมุ่งหมายในการทบทวน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการร้องขอเพื่อลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

หากคุณประสงค์ที่จะร้องขอในการเข้าถึง ทบทวน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ หรือประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ในการช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการตรวจสอบในทันที ปฏิบัติตาม หรือไม่เช่นนั้น ตอบสนองตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำร้องขอ เราอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การสร้างข้อมูลของคุณอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำร้องของของคุณตามดุลยพินิจของบริษัท หากทางบริษัทเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล เกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือไม่สามารถยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราจะไม่ดำเนินการตัดสินใจสรรหาบุคลากรหรือจ้างงานตามการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ออนไลน์แบบกำหนดเองให้แก่บุคคลต่าง ๆ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราได้โดยการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราที่ : http://lapetitemort.info/privacy-policy

สำหรับผู้สมัครจากประเทศอื่น ๆ

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้ :

ภาษาอาราบิก
ภาษาพม่า
ภาษาจีน (แบบย่อ)
ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาเช็ก
ภาษาดัตช์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฮังการี
ภาษาอินโดนีเซีย (บาฮาซาอินโดนีเซีย)
ภาษาอิตาลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษามาเลย์ (บาฮาซามาเลเซีย)
ภาษาโปแลนด์
ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
ภาษาโรมาเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาสเปน
ภาษาไทย
ภาษายูเครน
ภาษาเวียดนาม

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหรืออ่านเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ lapetitemort.info กรุณาติดต่อเราที่ :

lapetitemort.info & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022
212-446-7000
[email protected]

lapetitemort.info ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลล่าสุด